Jhon_Dev

Amazing Oscillator MTF Multicolor

Jhon_Dev Uppdaterad   
Ingles

The amazing multitemporal oscillator, allows you to see in a single graph the Waves that move the market in different temporalities, that is, you will be able to see the market trend, the impulse movement, the forced movement, and the entry and exit points, as well as also how both collide with each other, to understand why the smaller waves succumb to the impulse of the larger waves.
Elliot already described them as such, in his legacy of the Elliot waves and their different sub-waves, just as Wycoff spoke of the theory of effort and result.

Español:
El oscilador asombroso multitemporal, permite ver en una sola grafica las Ondas que mueven el mercado en diferentes temporalidades, es decir, podrás ver la tendencia del mercado, el movimiento de impulso, el movimiento de fuerza y los puntos de entrada y salida, así como también como ambos chocan entre si, para entender porque las ondas mas pequeñas sucumben al impulso de las ondas de mayor tamaño.
Ya Elliot las describía como tal, en su legado de las ondas de Elliot y sus diferentes sub-ondas, al igual que Wycoff hablaba de la teoría de esfuerzo y resultado.
Release Notes:
Actualizado el indicador, para que haya mejor coherencia en el backgroud del indicador
Release Notes:
ENGLISH

The amazing Wave oscillator allows you to see on a single screen the waves with the greatest impact that move the marking, it is composed of 4 oscillators that will be identified as:
1. Immediate action:
Indicates the price movement.
2. Strength:
Indicates the force with which the immediate action will move.
3. Intent:
Indicates the direction where the price intends to go
4. Trend:
Indicates the current market trend

THE OSCILLATOR HAS 4 FORCES:
1. BULL FORCE: VERDER
2. BEAR FORCE: RED
3. BEARING LOSS OF STRENGTH: BROWN
4. BULL FORCE GAIN: TURQUOISE


ESPAÑOL:
The amazing Wave oscillator allows you to see on a single screen the waves with the greatest impact that move the marking, it is composed of 4 oscillators that will be identified as:
1. Immediate action:
Indicates the price movement.
2. Strength:
Indicates the force with which the immediate action will move.
3. Intent:
Indicates the direction where the price intends to go
4. Trend:
Indicates the current market trend

THE OSCILLATOR HAS 4 FORCES:
1. BULL FORCE: VERDER
2. BEAR FORCE: RED
3. BEARING LOSS OF STRENGTH: BROWN
4. BULL FORCE GAIN: TURQUOISE

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?