veryfid

Technical Ratings Colored Candles

For those that want technical ratings but don't want waste valuable screen real estate. Candles are colored to the rating strength. It also plots the results for "total", "MA" and "other" in a table on right of screen. Table and candle coloring can be turned off in style settings. This script uses the built in Technical Ratings indicator. For more informations on Technical Ratings please refer to official documentation.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?