RicardoSantos

FunctionNNPerceptron

Library "FunctionNNPerceptron"
Perceptron Function for Neural networks.

function(inputs, weights, bias, activation_function, alpha, scale) generalized perceptron node for Neural Networks.
  Parameters:
    inputs: float array, the inputs of the perceptron.
    weights: float array, the weights for inputs.
    bias: float, default=1.0, the default bias of the perceptron.
    activation_function: string, default='sigmoid', activation function applied to the output.
    alpha: float, default=na, if required for activation.
    scale: float, default=na, if required for activation.
@outputs float

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.