Daveatt

BEST ABCD Pattern Strategy

Hello traders

This is the strategy version of this script

I - Concept

I present to you, ladies and gentlemen, the first screener for harmonic patterns .
Starting with an ACBD pattern screener this time!!

I used the calculations from Ricardo Santo's script

In short, he's using fractals (regular or Bill Williams ) for the pattern calculations. A masterpiece !!!

II - Definitions

The ABCD pattern ( AB=CD ) is one of the classic chart patterns which is repeated over and over again.
The ABCD pattern shows perfect harmony between price and time.

The Williams Fractal is an indicator, developed by Bill Williams , that aims to detect reversal points (highs and lows) and marks them with arrows.
Up fractals and down fractals have specific shapes. The Williams Fractal indicator helps users determine in which direction price will develop

💎Strategy filters💎

I included some cool backtest filters:

- flexible take profit in USD value (plotted in blue)
- flexible stop loss in USD value (plotted in red)

The take profit and stop loss should work with Forex/FX pairs as well

All the BEST
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?