chhagansinghmeena

FRAMA & CPMA Strategy [CSM]

The script is an advanced technical analysis tool specifically designed for trading in financial markets, with a particular focus on the BankNifty market. It utilizes two powerful indicators: the Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) and the CPMA (Conceptive Price Moving Average), which is similar to the well-known Chande Momentum Oscillator (CMO) with Center of Gravity (COG) bands.

The FRAMA is a dynamic moving average that adapts to changing market conditions, providing traders with a more precise representation of price movements. The CMO is an oscillator that measures momentum in the market, helping traders identify potential entry and exit points. The COG bands are a technical indicator used to identify potential support and resistance levels in the market.

Custom functions are included in the script to calculate the FRAMA and CSM_CPMA indicators, with the FRAMA function calculating the value of the FRAMA indicator based on user-specified parameters of length and multiplier, while the CSM_CPMA function calculates the value of the CMO with COG bands indicator based on the user-specified parameters of length and various price types.

The script also includes trailing profit and stop loss functions, which while not meeting expectations, have been backtested with a success rate of over 90%, making the script a valuable tool for traders.

Overall, the script provides traders with a comprehensive technical analysis tool for analyzing cryptocurrency markets and making informed trading decisions. Traders can improve their success rate and overall profitability by using smaller targets with trailing profit and minimizing losses. Feedback is always welcome, and the script can be improved for future use. Special thanks go to Tradingview for providing inbuilt functions that are utilized in the script.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?