Lemrin

Range Breakout Predictor

Hi everyone, I put this together while learning Pine and wanted to share to see if anyone finds it useful.

It does a decent job predicting the direction of breakouts from range conditions, as well as picking up some easy trend profits. I had some fun making it quite configurable for those who would like to tune it for a particular index (for example, check out GOOG at 1 hour resolution with the default values, just for fun).

Please let me know if you like anything about it or have suggestions!
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?