Daveatt

BEST ATR Stop Multiple Strategy

Hello traders

Here we go again.... with another strategy snippet.
Reminder: it's an alternative of this Trailing Stop strategy script

Entry logic

The entry is based on a Simple Moving Averages ( SMA ) cross.
This part doesn't matter here - as I wanted to focus on the ATR multiple stop loss component.

ATR STOP

This strategy snippet uses an entry stop loss defined based on a multiple of the average true range value.
The soure code detects ATR value at entry price, applies the multiplier and will set a static (= non trailing) stop-loss to each position
A pinescript v4 label will appear for each new signal displaying the ATR*multiplier value at signal time

All the BEST
Dave

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?