sixpathssenin

Simple Moving Average Crossover

This strategy uses two moving averages of 21 and 8 to generate buy or sell signal.

This is for purely intraday trades and best use in 15 min time frame

This strategy uses angle/slope of ma to filter out period of sideways movement and only generate signals when the stock starts trending in one direction


How to use this

1) Buy when the buy is generated

2) Sell when the sell is generated

Properties you can tweak to adjust this strategy to your needs are

1) angle -> Adjust this properties to define how much slope would be considered to generate the signals, higher the values lesser the trades generated.

2) atr period-> this is to adjust the atr period

3) ma source -> close is considered as source , you can use open or high or low
Release Notes: Long means BUY
short means SELL
Release Notes: just updated
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?