martinweb

Central Pivot Ranges (CPR) & 3 x VWAP & Barcolors

This Script Combines daily, weekly and monthly VWAP ( Volume Weighted Average Price ) with a intraday, daily, weekly and monthly CPR (Central Pivot Range) - which is considered by some traders as the bread and butter of the market for a reason. A combination of Multiple CPRs and VWAPs from different timeframes can provide you with interesting confluences that can give you more confidence in performing your trades.

CPR Features:
- The option to look at current or developing CPRs.
- A resolution selector for all 4 CPRs
- Options to hide and show Tops, Bottoms and Pivots separately
- Various Styling options
- Alerts

VWAP Features:
- 3 x preset VWAPs set to daily, weekly and monthly
- VWAP Lines from the daily O&C or H&L
- Previous VWAP for S/R
- Line Styling options

General Features:
- Barcolors by pivots crossed or daily, weekly and monthly VWAP .
- Barcolors by daily VWAP additionally contain an O and C check instead of just taking the price above or below the VWAP into consideration.
Release Notes: Updated the Chart description
Release Notes: Bugfix on the daily H/L Lines
Release Notes: Updated the VWAP system and decluttered the settings.
Release Notes: -fixed color
-added range expansion
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?