ChrisMoody

CM Stochastic Multi-TimeFrame

Multi TimeFrame Stochastic Loaded With Features.

Basics:
Ability to turn On/Off Crosses Only Above or Below High/Low Lines.
User sets Values Of High/Low lines.
Ability to turn On/Off All Crosses, Both BackGround Highlights and “B”, “S” Letters.
Ability to turn On/Off BackGround Highlights if Stoch is Above Or Below High/Low Lines.
Ability to All or Any Combination of these Features.

Multi Timeframe Capabilities:
Stoch defaults to current timeframe. You can change to many other timeframes.
Ability to turn On/Off Plotting 2nd Stoch on same TimeFrame with different settings
Ability to turn On/Off Plotting 2nd Stoch on Different TimeFrame

Much More…All Inputs and Options are Adjustable in Inputs Tab.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by ChrisMoody on October 23, 2014 by user request - platinumFX
//Defaults to current timeframe Ability to change to different timeframe, or plot two RSI's on different timeframes.
study(title="CM_Stochastic_MTF", shorttitle="CM_Stoch_MTF")
len = input(14, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
sml = input(true, title="Show Mid Line?")
sbh = input(false, title="Show Back Ground Highlights When Stoch is Above/Below High/Low Lines?")
sch = input(true, title="Show Back Ground Highlights When Stoch Cross - Strict Criteria - K Greater/LesThan High/Low Line - Crosses D ?")
sl = input(true, title="Show 'B' and 'S' Letters When Stoch Crosses High/Low Line & D?")
sac = input(false, title="Show Back Ground Highlights When Stoch Cross - Any Cross?")
sacl = input(false, title="Show 'B' and 'S' Letters When Stoch Crosses - Any Cross?")
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", type=resolution, defval="60")
ssStoch = input(false, title="Show 2nd Stoch?")
resCustom2 = input(title="Use 2nd Stoch? Check Box Above", type=resolution, defval="D")
useCurrentRes2 = input(false, title="Use 2nd Stoch Plot On Samet Timeframe?")
len2 = input(14, minval=1, title="2nd Stoch Length")
smoothK2 = input(3, minval=1, title="SmoothK for 2nd Stoch")
smoothD2 = input(3, minval=1, title="SmoothD for 2nd Stoch")
//Resolutioon for MTF
res = useCurrentRes ? period : resCustom
res2 = useCurrentRes2 ? period : resCustom2
//Stoch formula
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
outK = security(tickerid, res, k)
outD = security(tickerid, res, d)
//Optional 2nd Stoch for additional plot
k2 = sma(stoch(close, high, low, len2), smoothK2)
d2 = sma(k2, smoothD2)
outK2 = security(tickerid, res2, k2)
outD2 = security(tickerid, res2, d2)
//definitions for Cross
aboveLine = outK > upLine ? 1 : 0
belowLine = outK < lowLine ? 1 : 0
crossUp = (outK[1] < outD[1] and outK[1] < lowLine[1]) and (outK > outD)  ? 1 : 0
crossDn = (outK[1] > outD[1] and outK[1] > upLine[1]) and (outK < outD) ? 1 : 0
//Definition for Cross that doesn't have to be above or below High and Low line.
crossUpAll = (outK[1] < outD[1] and outK > outD) ? 1 : 0
crossDownAll = (outK[1] > outD[1] and outK < outD) ? 1 : 0
//BackGroound Color Plots
bgcolor(sbh and aboveLine ? red : na, transp=70)
bgcolor(sbh and belowLine ? lime : na, transp=70)
bgcolor(sch and crossUp ? lime : na, transp=40)
bgcolor(sch and crossDn ? red : na, transp=40)
//plots for Cross with no filter
bgcolor(sac and crossUpAll ? lime : na, transp=40)
bgcolor(sac and crossDownAll ? red : na, transp=40)
//Plot main Stochastic
plot(outK, title="Stoch K", style=line, linewidth=3, color=lime)
plot(outD, title="Stoch D", style=line, linewidth=3, color=red)
//Ability to plot 2nd Stoch
plot(ssStoch and outK2 ? outK2 : na, title="2nd Stoch K - Different TimeFrame", style=line, linewidth=3, color=orange)
plot(ssStoch and outD2 ? outD2 : na, title="2nd Stoch D - Different TimeFrame", style=line, linewidth=3, color=yellow)

p1 = plot(upLine, title= "Upper Line", style=solid, linewidth=3, color=red)
p2 = plot(lowLine, title= "Lower Line", style=solid, linewidth=3, color=lime)
plot(sml and 50 ? 50 : na, title="Mid Line", style=linebr, linewidth=2, color=gray)
plotchar(sl and crossUp ? crossUp : na, title="Buy Signal Strict Criteria", char='B', location=location.bottom, color=lime, transp=0, offset=0)
plotchar(sl and crossDn ? crossDn : na, title="Sell Signal Strict Criteria", char='S', location=location.top, color=red, transp=0, offset=0)
plotchar(sacl and crossUpAll ? crossUpAll : na, title="Buy Signal Any Cross Up", char='B', location=location.bottom, color=lime, transp=0, offset=0)
plotchar(sacl and crossDownAll ? crossDownAll : na, title="Sell Signal Any Cross Down", char='S', location=location.top, color=red, transp=0, offset=0)
fill(p1, p2, color=silver, transp=70)