LonesomeTheBlue

Smoothed Candles

Hello Traders,

This is "Smoothed Candles" script to get rid of noises and to get a smoothed chart to figure out breakouts and price movements easily.

There are three scaling methods: User Defined, Dynamic (ATR) and Percentage

Optionally you can add 2 Simple Moving Averages and 2 Exponential Moving Averages

Optionally you can hide the Wicks, example:

You can add moving averages:

Easily find breakouts:


Enjoy!
Release Notes: fixed
Release Notes: added color options for the candles

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?