Maga3

[M] MACD + SMI


MACD + SMI -2.23% Ergodic
When leaving the zone, MACD is painted in different colors, while in the area - is gray.
In the settings you can disable shading in gray or SMI -2.23% .
Works on the major currency pairs, the rest has not been tested. Because it did for me)
// Google translate
----------------------

МАКД+SMI Ergodic
При выходе из зоны, MACD окрашивается в разные цвета, при нахождении в зоне - остается серым.
В настройках есть возможность отключить закрашивание в серый или SMI -2.23% .
Работает на основных валютных парах, на остальных не тестировался, потому что делал для себя)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?