burgercrisis

Risk Reduction Ultimate Template

This is a template not actually meant for trading. I picked two random oscillators. This is a template meant to turn into a live trading strategy, however.

It's literally just a specialized take profit/stop loss system. It is to ensure your bot doesn't make any bad moves that you wouldn't have manually. The code should be pretty well annotated. Putting this into my scripts has made them much better. I will work on a Multiple Trigger template next.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?