peacefulLizard50262

Adaptive RSI/Stochastic (ARSIS)

As a trader, one of the most important aspects of technical analysis is identifying the dominant cycle of the market. The dominant cycle, also known as the market's "heartbeat," can provide valuable information on the current market trend and potential future price movements. One way to measure the dominant cycle is through the use of the MESA Adaptation - MAMA Cycle function, which is a part of the Dominant Cycle Estimators library.

I have developed an "Adaptive RSI /Stochastic" indicator that incorporates the MAMA Cycle function to provide more accurate and reliable signals. The indicator uses the MAMA Cycle function to calculate the period of the data, which is then used as a parameter in the calculation of the RSI and Stochastic indicators. By adapting the calculation of these indicators to the dominant cycle of the market, the resulting signals are more in tune with the current market conditions and can provide a more accurate representation of the current trend.

The MAMA Cycle function is a powerful tool that utilizes advanced mathematical techniques to accurately calculate the dominant cycle of the market. It takes into account the dynamic nature of the market and adapts the calculation of the period to the current conditions. The result is a more accurate and reliable measurement of the market's dominant cycle, which can be used to improve the performance of other indicators and trading strategies.

In conclusion, the Adaptive RSI / Stochastic indicator that I have developed, which incorporates the MAMA Cycle function, is a valuable tool for any trader looking to improve their technical analysis . By adapting the calculation of the RSI and Stochastic indicators to the dominant cycle of the market, the resulting signals are more in tune with the current market conditions and can provide a more accurate representation of the current trend.

Huge thank you to @lastguru for making this possible!
Release Notes:
added smoothing for the rsi output

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?