LonesomeTheBlue

Supertrend MTF Heikin Ashi

This is non-repaiting Supertrend Multi Time Frame script, uses Heikin Ashi Candles as source on normal chart

There is an option for Higher Time Frame. if you choose "Auto" then Higher Time Frame calculation is made by the script. If you choose "User Defined" option and then you can select Time Frame.

You better use this script with other indicators such as RSI , Momentum etc.


Enjoy!
Release Notes: updated

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?