NomadandTrader

Bollinger Bands V2 [Super Trend]

################################## Anglais ######################################

With the News Bollinger Bands V2 , you can choose the source of the color (Color with Price or Color with the Super Trend ATR).

You can also view the Super Trend on the chart and the configure.


this allows you to quickly identify trends and the acceleration phase and accumulation

Sorry for my basic English

//J.Dow

################################## Français ######################################Avec les Nouvelles Bollinger Bands V2 , vous pouvez choisir la source de la couleur ( couleur avec le prix ou la couleur avec le Super Tendance ATR ) .

Vous pouvez aussi consulter le Super Tendance sur le graphique et le configure.


cela vous permet d'identifier rapidement les tendances et la phase d'accélération et d'accumulation

//J.Dow
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Crée par J.Dow
//Bollinger Band Color + Super Trend
//Version V2
study(shorttitle="Bollinger Bands V2 [Super Trend]", title="Bollinger Bands V2 [Super Trend]", overlay=true)
 
//########################## Parametre  ########################################
src = input(defval=close, title="Source")
length = input(defval=20, minval=1, title ="Boullinger Bands")
mult = input(defval=2.0, minval=0.001, maxval=50)

souc = input(title="Color of the BB with Super Trend", type=bool, defval=false)
Factor=input(title="Super Trend", defval=4, minval=1,maxval = 100)
ATR=input(title="ATR", defval=12, minval=1,maxval = 100)
spt = input(title="View Super Trend on chart", type=bool, defval=false)


//######################## Bollinger Bands #####################################

basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//########################## Super Trend #######################################

Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=src[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=src[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = src > TDown[1] ? 1: src < TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TUp: TDown
TslView = spt == true ? Tsl : false
//############################# couleur ##########################################

linecolorATR = Trend == 1 ? green : red
linecolorPrice = src >= basis ? green : red
linecolor = souc == true ? linecolorATR : linecolorPrice

//########################### Affichage ########################################

plot(TslView, color = linecolorATR , style = line , linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plot(basis, color=red, transp=75, title="Moving Average")
p1 = plot(upper, color=linecolor, transp=35, title="high band")
p2 = plot(lower, color=linecolor, transp=35, title="Low band")
fill(p1, p2, color=linecolor, transp=95, title="background")