Hampeh

Multi Timeframe Moving Average (ema, sma, rma, wma and hma)

I use multi timeframe moving averages so that the entries on my trades are in line with the trends of all timeframes. With this script I can plot moving averages for three timeframes in one screen.

Moving averages that have been available include ema , sma , rma, wma and hma .

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?