LixxChartz

[Lixx] MESA(EMA/SMA) and ROC(ROC/MESA) Take Profit Triggers

This script uses the MESA EMA and SMA as well as the ROC/MESA cross to help find the take profit areas when trading divergences using market cipher or wavetrend. It is inspired by jordanfungs MESA indicator, however this one is different because it is not lagging in the signals.

Hope you enjoy it, and make sure to backtest any strategy before you use it.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?