Travelling_Trader

Imbalance, ADR Daily Target & ADR > 3X

1 x ADR Movement Calculated on the Asian Session - Times can be altered to suit your parameters
Daily Target is set High from low of Asian Range and Low from High of Asian Range

0-3X ADR Calculated and Displayed from a point you select for the following days targets - can be set Bearish or Bullish and ADR parameters can be altered

Imbalance Finder - Can be switched on or off to show imbalance on current time frame - default is off
Release Notes: Updated Forex Pair Auto Select
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?