jason5480

tts_convention

jason5480 Uppdaterad   
Library "tts_convention"
This library can convert the start, end, cancel start, cancel end deal conditions that are used in the
"Template Trailing Strategy" script into a signal value and vice versa. The "two channels mod div" convention is unsed
internaly and the signal value can be composed/decomposed into two channels that contain the afforementioned actions
for long and short positions separetely.

getDealConditions(signal)
  getDealConditions - Get the start, end, cancel start and cancel end deal conditions that are used in the "Template Trailing Strategy" script by decomposing the given signal
  Parameters:
    signal (int): - The signal value to decompose
  Returns: An object with the start, end, cancel start and cancel end deal conditions for long and short

getSignal(dealConditions)
  getSignal - Get the signal value from the composition of the start, end, cancel start and cancel end deal conditions that are used in the "Template Trailing Strategy" script
  Parameters:
    dealConditions (DealConditions): - The deal conditions object that containd the start, end, cancel start and cancel end deal conditions for long and short
  Returns: The composed signal value

DealConditions
  Fields:
    startLongDeal (series__bool)
    startShortDeal (series__bool)
    endLongDeal (series__bool)
    endShortDeal (series__bool)
    cnlStartLongDeal (series__bool)
    cnlStartShortDeal (series__bool)
    cnlEndLongDeal (series__bool)
    cnlEndShortDeal (series__bool)
Versionsinformation:
v2
minor improvement use constants instead of literals
Versionsinformation:
v3
Minor typo and documentation changes
Versionsinformation:
v4
Added some documentation
Versionsinformation:
v5
  • Some minor optimizations using `const` variables where it was possible
  • Update signal_datagram library

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.