pavbuy

ALL Ticker ID information

An example and overview of the syminfo and tickerid functions to be able to access different tools.
Here is an example of accessing the Bitfinex exchange (and requesting "instrument name") when another exchange is open (BINANCE:BTCUSDT)
There is a difference in name between BINANCE:BTCUSDT and BITFINEX:BTCUSD exchanges

Try swapping //
T = "BITFINEX:"+str.tostring(syminfo.basecurrency)+"USDT"
//T = "BITFINEX:"+str.tostring(syminfo.basecurrency)+"USD"
The script will show that this instrument does not exist "Error in the value of the instrument. There is no such currency!"
Implemented Resolve error handling with the ignore_invalid_symbol=true parameter, this gives further processing of the script without errors.
----------------------------------------------------------
Пример и обзор функций syminfo и tickerid для возможности доступа к разным инструментам.
Здесь реализован пример доступа к бирже Bitfinex(и запрос "названия инструмента"), когда открыта другая биржа (BINANCE:BTCUSDT)
Существует разница в названии между биржами BINANCE:BTCUSDT и BITFINEX:BTCUSD

Попробуйте поменять // местами
T = "BITFINEX:"+str.tostring(syminfo.basecurrency)+"USDT"
//T = "BITFINEX:"+str.tostring(syminfo.basecurrency)+"USD"
Скрипт выдаст, что данного инструмента нет "Ошибка в значении инструмента. Такой валюты нет!"
Реализована Обработка ошибки Resolve error с помощью параметра ignore_invalid_symbol=true это дает дальнейшую обработку скрипта без ошибок.

TG @pavbuy
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?