Alex_Dyuk

Deltalex

Индикатор связывает спред (momentum=1) и объем. Если они большие на конкретном баре, то индикатор будет повышенным.
Также учитывается хвосты продаж и покупок. Например спред положительный, объем тоже, но хвост покупок составляет всего 10% от диапазона изменения цены на баре, тогда индикатор будет умножен на эти 10%, тем самым уменьшив его и показывая как бы, что да покупки есть но плохие.
Индикатор подкрашивается в зависимости от направления спреда, зелёный если momentum>1, красный если momentum<1

Скрип следует использовать с теорией VSA

Google translate:
The indicator connects spread (momentum = 1) and volume . If they are large on a particular bar, then the indicator will be raised.
The tails of sales and purchases are also taken into account. For example, the spread is positive, the volume is also, but the buy tail is only 10% of the price change range on the bar, then the indicator will be multiplied by these 10%, thereby decreasing it and showing, as it were, that there are but bad buys.
The indicator is colored depending on the direction of the spread, green if momentum> 1, red if momentum <1

Squeak should be used with VSA theory

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?