hecormier

[HC] DeMarker Indicator

DeMarker Indicator
* Best used with CM_Ult_MacD_MTF and Triple RSI & Divergence for confluence/confirmation

Nothing special from the original DeMarker script. I've simply added color coded background for visual confluence of CM_Ult_MacD_MTF and Triple RSI & Divergence indicators. Can also be used to catch pivot changes with divergence.

dmark > 0.75 = Red (sell)
dmark < 0.25 = Lime (buy)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?