jacobnie2008

Kaufman Adaptive Moving Average (day)

The KAMA will not change when the interval changes from day to something like 5 minutes or 30 minutes. Allows for more precise trading with the same indicator on a different interval.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Kaufman Adaptive Moving Average", shorttitle="Kaufman Adaptive Moving Average", overlay = true)
day = iff(period == 'D', 390, interval )
dayclose = 390/day
Length = input(10, minval=1) * dayclose
xPrice = close[dayclose]
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
Fastend = input(4)
Slowend = input(30)
nfastend = 2/(Fastend + 1)
nslowend = 2/(Slowend + 1)
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2) 
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
plot(nAMA, color=blue, title="KAMA")