jkswoods

JKSW Strength momentum index v2

Based on increasing and decreasing strength, this indicator will give a good indication of when a short or long opportunity is available.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="JKSW Strength momentum index v2", shorttitle="JKSW SMI v2")

// Plot the RSI 
src = input(ohlc4, "Source")

shortlen = input(10, "Short term bars", integer)
midlen = input(35, "Mid term bars", integer)
longlen = input(110, "Long term bars", integer)

shortup = rma(max(change(src), 0), shortlen)
shortdown = rma(-min(change(src), 0), shortlen)

midup = rma(max(change(src), 0), midlen)
middown = rma(-min(change(src), 0), midlen)

longup = rma(max(change(src), 0), longlen)
longdown = rma(-min(change(src), 0), longlen)

short = shortdown == 0 ? 100 : shortup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + shortup / shortdown))
mid = middown == 0 ? 100 : midup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + midup / middown))
long = longdown == 0 ? 100 : longup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + longup / longdown))

// Overbought line
hline(80, "Overbought", black, dotted, 2)
// Oversold line
hline(20, "Oversold", black, dotted, 2)
// Mid line
hline(50, "Mid line", black, dotted)

// Plot on the chart where the points cross
color = short > mid ? short > long ? green : yellow : short < long ? red : yellow 
plot(short, color=color, title="SMI")
barcolor(color)