RicardoSantos

[RS]Average Advance and Decline Lines V0

Method to draw linear regression lines from average price advance&decline range

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("[RS]AA&DL.V0", overlay=true)
// ||---  Inputs:
tempname = input("text")
risingdecaymultiplier = (syminfo.mintick*input(30.000, type=float))
fallingdecaymultiplier = (syminfo.mintick*input(30.000, type=float))
marginmultiplier = input(10)
hidefallingline = input(false)
hiderisingline = input(false)
hidetopmargin = input(false)
hidebottommargin = input(false)
// ||---  Get the decay averages for tops and bottoms.
topdecay = high >= nz(topdecay[1]) ? high : nz(topdecay[1]) - fallingdecaymultiplier
botdecay = n < 10 ? low : low <= nz(botdecay[1]) ? low : nz(botdecay[1]) + risingdecaymultiplier
// ||---  Get the margin for entry
tmargin = topdecay - (fallingdecaymultiplier*marginmultiplier)
bmargin = botdecay + (risingdecaymultiplier*marginmultiplier)
// ||---  Detect if price is in challenge zone or outside(trending/breakout)
breakoutup = close > bmargin ? true : false
breakoutdown = close < tmargin ? true : false
// ||---  Color Switchs:
topdecaycolor = breakoutdown ? topdecay < topdecay[1] ? maroon : na : topdecay < topdecay[1] ? gray : na
botdecaycolor = breakoutup ? botdecay > botdecay[1] ? green : na : botdecay > botdecay[1] ? gray : na
// ||---  Outputs:
plot(hidefallingline ? na : topdecay, color=topdecaycolor, style=linebr, linewidth=2, join=true)
plot(hiderisingline ? na : botdecay, color=botdecaycolor, style=linebr, linewidth=2, join=true)
//plot(topdecay+fallingdecaymultiplier, color=topdecaycolor, style=circles, linewidth=2)
//plot(botdecay-risingdecaymultiplier, color=botdecaycolor, style=circles, linewidth=2)
plot(hidetopmargin ? na : tmargin, color=topdecaycolor, style=linebr, linewidth=1, join=true)
plot(hidebottommargin ? na : bmargin, color=botdecaycolor, style=linebr, linewidth=1, join=true)