PoshTrader

Binary Option Arrows (example) [TheMightyChicken]

An example of binary option arrows for candlestick patterns bearish and bullish harami. With results as colored background and an option to choose your expiration (one candle by default). It's just an example for those who has their own strategy and wants to make nice arrows in their chart. All you need to do is rewrite piece of script in lines 9:13 - feel free to ask me for any help, but I believe it's all clear.

Disclaimer: It's just an example how to script arrows for binary option and I am not responsible for any loss of money by using this particular strategy.

I wish happy and successful trading! ;)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Made by TheMightyChicken
// An example of binary options signals with results - colored background of expiry candle. (green = WIN, red = LOSE)
// Arrows set for bearish and bullish harami candlestick patterns. (credits to repo32)
// Expiration set to 1 candle by default.
study(shorttitle="BOA", title="Binary Options Arrows (example) [TheMightyChicken]", overlay=true)
// Inputs
E = input(1, minval=1, title="Expiry")
// Calculations
Bearish_harami = (close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and open[1] <= close and open - close < close[1] - open[1] and open[5] < open)
Bullish_harami = (open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and close[1] <= open and close - open < open[1] - close[1] and open[5] > open)
// Setups
CALL = Bullish_harami == 1
PUT = Bearish_harami == 1
ARROW = CALL - PUT
plotarrow(ARROW, colorup=lime, colordown=red, transp=0, minheight=10, maxheight=10)
// Results
WIN = (CALL[E]==1 and close[E]<close) or (PUT[E]==1 and close[E]>close)
LOSE = (CALL[E]==1 and close[E]>=close) or (PUT[E]==1 and close[E]<=close)
bgcolor(WIN==1 ? lime : LOSE==1 ? red : na, transp=70)