LeafAlgo

Oscillator Extremes

The Oscillator Extremes indicator plots the normalized positioning of the selected oscillator versus the Bollinger Bands' upper and lower boundaries. Currently, this indicator has four different oscillators to choose from; RSI , CMO, CCI , and ROC .

When the oscillator pushes towards one extreme, it will bring the value of the prevailing line closer to zero. If the bullish or bearish line crosses the zero line, the oscillator is past the extreme of the Bollinger Band .

Example: If the RSI crosses over the upper boundary of the Bollinger , the bullish (green) line will cross under the zero line.

Crossovers of the bullish and bearish lines can indicate a shift in momentum and are a signal. Where the line crossing under, towards zero, is the prevailing trend. The plotted lines will highlight green( bullish ) or red( bearish ) to show the prevailing trend. This is similar to a DI+- crossover that is commonly associated with the ADX .
We have included an optional normalized ADX to help validate signals. The ADX will change color based on the slope of the ADX . Purple indicates a positive slope and white for a negative slope.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?