NeonMoney

SD Levels

SD Levels is an indicator for the gap-up gap down markets
Works best on 5minute and lower time frames.
Involves standard deviation levels, Emas and Vwap .
Colorful lines are standard deviation levels which are +0.33,-0.33,+0.66,-0.66,+1.00 and -1.00 based.
Static Gray line is settlement line based on the first candle of the day and the tf you choose (default source OHLC4, also works good on close source)


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?