Multi time frame EMA

This script will plot the configured EMAS on the current time frame (CTF) and also the same EMAS on a higher time frame (HTF).

Hard coded according:
* 5m EMAS will be plotted on TF bellow 5m
* Daily EMA will be plotted on TF above 5m and bellow 1D
* Weekly EMA will be plotted on daily TF
* Monthly EMA will be plotted on weekly TF

This configuration give us the opportunity to watch EMA support/resistance from HTF on the CTF
Release Notes: some cleanups
Release Notes: fix issue with security plot and change colors
Release Notes: Update chart
Release Notes: changed default ema 3 from 50 to 100
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?