ragnarok628

Smart Money Index (SMI)

It came to my attention that one very common implementation of SMI was incorrect; rather than subtracting the first hour delta and adding the last hour delta it subtracts the whole day delta and adds the last 30m delta. While this indicator might have had some use, it is not what I understand to be the actual Smart Money Index and so I post this as a correction for use in other scripts.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?