fract

Triple Cross UO

fract Premium Uppdaterad   
Sensitivity to a price change:
Black UO > Green UO > Red UO
How to reach a chart using UO_3X indicator:
  • A trend can be considered as stable if Green UO crosses and stays above Red UO. Visually it will look like a green cloud.
  • During uptrend there is a tendency of Black UO to fluctuate above Green OU and especially above Red UO. Coloring it yellow.
  • First reversal signal of the uptrend would be if Black UO touches or crosses above Red Band.
  • Second reversal signal is when Black UO falls below Green UO.
  • As a result of second reversal signal, Green UO also declines and eventually crosses below Red UO which is the confirmation of upcoming general downtrend, coloring it red.
  • During a downtrend Black and Green UOs fluctuate below RED UO.
  • Once black UO crosses below Green Band, coloring it blue, the first signal of upcoming reversal of downtrend is established.
  • Second signal of reversal of downtrend would be is when Black UO crosses above Green and RED UOs .
  • Confirmation of uptrend would be if Green UO goes above Red UO coloring it Green.
Release Notes: Responsiveness increased.
Release Notes: Updated.
Release Notes: *
Release Notes: Added visuals
Release Notes: Updated to V5
Release Notes: *
Release Notes: Overbought and oversold levels are dynamic now.
Release Notes: Triple Cross UO arguments adjusted to most TimeFrames of all Financial Markets.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?