ucsgears

UCS_3rd Friday

Simple script to show you a way to find 3rd Fridays (Monthly Options Expiry)
If that friday is a holiday, then it doesn't generate a signal. Futures & Forex trader need not to worry. I will fix it for the stock traders as well. Time is all I need.

as usual Good Luck for those who believe in it. Practice for those who believe in hard work. Think for those who believe in smart work. ;)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSgears
// Simple script to show you a way to find 3rd Fridays (Weekly Options Expiry)
// If that friday is a holiday, then it doesn't generate a signal. Futures & Forex trader need not to worry. 
// I will fix it for the stock traders as well

study("UCS_3rd Friday", overlay = true)

x = dayofmonth < 22 and dayofmonth > 14
y = dayofweek == 6 ? 1 : 0
z = x and y ? 1 : 0

plotshape(z, style = shape.xcross, location = location.top, title="Find me 3rd Friday")