MagicEins

Put/Call-Ratio-Buschi


English:
This script shows the Put/Call-Ratio as seen on the Cboe-Website: http://www.cboe.com/data/current-market-statistics
A higher Put/Call-Ratio means a higher trading volume of puts compared to calls, which is a sign of a higher need for protection in the market.
For best reflection of the Cboe's data, which is shown in 30 minutes intervals, a 30 min-chart is recommended.
30 min-data as well as end-of-day data are shown.

Deutsch:
Dieses Skript zeigt das Put/Call Ratio , wie es auf der Cboe-Website angegeben ist: http://www.cboe.com/data/current-market-statistics
Ein höheres Put/Call Ratio bedeutet ein höheres Handelsvolumen von Puts gegenüber Calls, was ein Zeichen für Absicherungsbedarf im Markt darstellt.
Um die Cboe-Daten bestmöglich wiederzugeben, die in 30 Minuten-Intervallen herausgegeben werden, wird ein 30 min-Chart empfohlen.
Es werden sowohl die 30-Minuten-Daten als auch die Tagesenddaten angezeigt.
Release Notes: English:
Changed the symbol name. The old one is no longer functioning.

Deutsch:
Änderung des Symbolnamens, da der alte nicht mehr funktioniert.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?