Dreadblitz

Premium Stochastic Oscillator

The PSO is a rewired version of a short-period stochastic . Unlike a standard stochastic oscillator, this indicator is normalized to register neutral values at zero while providing greater sensitivity to short-term price moves. This indicator uses a central zero line as a reference point and will oscillate above and below this point as price fluctuates. In addition, the PSO is smoothed by using a double exponential moving average to provide a more even response to turns in the market.

(from TASC magazine, August 2008 issue).

The Premium Stochastic Oscillator was introduced by technical analyst Lee Leibfarth.
Release Notes: color problem corrected
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?