ChrisMoody

CM Gann Swing High Low V2

CM Gann Swing High Low V2

Added Improvements:
Used PineScript “linebr" code so solid lines plot only when condition = true.

Via Inputs Tab:
Ability to Turn On/Off Highlight Bars When Crossing Above/Below Swing High Low
Ability to Turn On/Off Back Ground Highlights When Crossing Above/Below Swing High Low
Ability to Turn On/Off linebr plots.

Other Features: All Available Via Inputs Tab
Ability to Adjust Moving Average Values to adjust Sensitivity.
Ability to Turn On/Off Triangles Above/Below Bars based on Indicator.
Ability to Turn On/Off Triangles at Top And Bottom Of Screen Showing Direction of Indicator.

***Basically you have Option to View Indicator about every way possible.

***Special Thanks to Glaz for Original Code.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Updated on 10-6-2015 By ChrisMoody
//Added Linebr ability, ability to turn on/off highlight Bars when crossing Swing Hi/Lo
//Added Ability to turn on/off background highlight when bars cross swing hi/lo
//Created 99% by Glaz and ChrisMoody Modified about 1% on 7/30/2014 for user dvk197-

study(title="CM_Gann Swing HighLow V2", shorttitle="CM_Gann_Swing_HL_V2", overlay=true)
periods=input(3, minval=1, title="Moving Average Period")
pt = input(false, title="Plot Up/Down Triangles at Top and Bottom of Candles/Bars?")
pc = input(true, title="Plot Circles at Top and Bottom of Candles/Bars?")
pttb = input(true, title="Plot Triangles at Top and Bottom of Screen?")
shb = input(false, title="Show Highlight Bars on Cross Up or Cross Down?")
sbh = input(true, title="Show Background Highlights at Cross Up or Cross Down?")

//code for Calculations
hld = iff(close > sma(high,periods)[1], 1, iff(close<sma(low,periods)[1],-1, 0))
hlv = valuewhen(hld != 0, hld, 1)

//code for Plot Statements
hi = hlv == -1 ? sma(high, periods) : na
lo = hlv == 1 ? sma(low,periods) : na

//Rules for coloring Background highlights & Highlight Bars
closeAbove() => shb and close > hi and close[1] < hi
BHcloseAbove = sbh and close > hi and close[1] < hi
closeBelow() => shb and close < lo and close[1] > lo
BHcloseBelow = sbh and close < lo and close[1] > lo

//Highlight Bar Color Plots
barcolor(closeAbove() ? yellow : na)
barcolor(closeBelow() ? yellow : na)
//Background Highlight Rules
bgcolor(BHcloseAbove ? green : na, transp=60)
bgcolor(BHcloseBelow ? red : na, transp=60)

//Plot Statements for circles and Triangle Up/Down at Price Bars
plot(pc and hi ? hi : na,title="Gann Swing High Plots-Circles", color=fuchsia,style=linebr, linewidth=4)
plot(pc and lo ? lo : na,title="Gann Swing Low Plots-Circles", color=lime,style=linebr, linewidth=4)
plotshape(pt and hi ? hi : na,title="Gann Swing High Plots-Triangle Down", offset=0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=fuchsia, transp=0)
plotshape(pt and lo ? lo : na,title="Gann Swing Low Plots-Triangle Up", offset=0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, transp=0)

//Plot Statement for Triangles at Top and Bottom of Screen
plotshape(pttb and hi ? hi : na,title="Gann Swing High Plots-Triangles Down Top of Screen", offset=0, style=shape.triangledown, location=location.top, color=red, transp=0)
plotshape(pttb and lo ? lo : na, title="Gann Swing Low Plots-Triangles Up Bottom of Screen",offset=0, style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=lime, transp=0)