FX365_Thailand

Color Changing Moving Average

Moving average with its color changing based on its directions.

Logic:
Value of MA is greater than the previous then MA color becomes bullish .
Value of MA is less than the previous then MA color becomes bearish .
Value of MA is equal to the previous then MA color becomes trendless.

———

方向によって色が変わる移動平均線です。

色の変更ロジック:
MAの値が一つ前のMAの値より大きい場合、上昇色に
MAの値が一つ前のMAの値より小さい場合、下降色に
MAの値が一つ前のMAの値と同じ場合、トレンドレス色に


■”なぜ”がわかる相場分析
・チャートの動きというファクトを元に
・客観的かつロジカルに
・初心者でもわかるように
相場展望を解説

Followすると投稿の度に通知が届きます。
http://bit.ly/3s888QI

■Editor's Pick
https://bit.ly/3pkLCEl

■Blog
https://bit.ly/2VPAMJk

■Indicator
http://bit.ly/3lmWYFk

■Membership
https://bit.ly/3zvLkPG
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?