HPotter

Adaptive Price Zone Backtest

The adaptive price zone ( APZ ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities .
This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.

WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?