shadlee

OHLC-Tables

shadlee Uppdaterad   
ENGLISH VERSION
The command shows the opening-high-low-closing-change values ​​of that day based on the previous value in each period.
You can set the clock in any time zone you want.
You can use the indicator by adapting it wherever you want on your screen. You can adjust its position. Top-Left-Middle Left- Bottom Left/ Top Right-Middle Right- Bottom Right.
Although it is not a command with a Buy-Sell indicator, its user-friendliness and convenience were taken into account while developing it.
The purpose of the indicator is to allow you to consider the values ​​while focusing not only on the chart you are watching.
Versionsinformation:
Increase Font Size
Versionsinformation:
Update Time Zone to GMT-4 Eastern Time Zone
Versionsinformation:
Update Labels
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?