mohanee

RSI Divergence Indicator strategy

This strategy is based on RSI divergence indicator.

RSI period setting 5

Go Long when Bull or Hidden Bull is shown

Exit when RSI goes above 75 OR when bear condition appears
Release Notes: just removed the unwanted indicator to make the chart clean ...
Release Notes: cleanup indicators
Release Notes: 1. Look back period default setting updated to 3

2. strategy pyramiding default has been set to 2. (it would allow legging in to existing trade , when the same Long condition is met)
Release Notes: I have added Take profit level parameter. Default value for this one is when RSI reaches 75.

I have tested GOOGL with below settings
> RSI 5, close, 3,1 and 75 which shows 87.21 % win rate and 7.059 profit factor.
> RSI 8, close, 3, 1 and 75 which shows 89.55 % win rate and 8.471 profit factor
> RSI 9, close, 3, 1 and 80 which shows 91.53 % win rate and 30.124 profit factor

Same settings might not work for all symbols , you need to tweak the settings to get the 75% win rate and at least 3 profit factor.

If I increase the take profit level to above 75 or RSI value above 5 , you might get Profit factor high, but number of trades reduces and number of bars in trades is high. I would say RSI above 5 and take profit level 80 and beyond works for Long Term ... (Investing style)

Happy Trading :-)
Release Notes: I have added parameter to trail stop loss. if this is selected , position will be exited based ATR length and multiplier value.

When the position exits on Trailing Stop Loss , it displays comment TSL on the chart.
Release Notes: Trailing stop Loss setting and calculation fine tuned.

if you select Trailing Stop Loss
ATR => Trailing stop loss is calaculated based on ATR length and ATR multiplier
PERC => Trailing Stop Loss calculated based on PERC mentioned in Stop Loss setting
NONE => This si default behaviour as published in original script
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?