Sharmasagar1

ATR Trend Following

The script filters stocks on the basis of ATR. If the stock has moved above 7 times the ATR from the lows, the system generates buy signal and continues till the stock drops by 2 ATR. It is a good system in trending markets however in sideways consolidating markets, the system must be avoided. In trending markets it can generate good returns with significant Risk to Reward Ratio. Use it in confirmation with other trend depicting indicators is expected to generate better results.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?