dadashkadir

Three moving average strategies


If the short term (Default 7) moving average cuts the medium term (default 25) moving average, BUY. Conversely, it generates the SELL signal. If the long term (Default 99) moving average cuts its short term moving average, Quick SELL. Conversely, it can be interpreted as Fast SELL. You can change the moving average and the number of days as you wish, and you can trade in the short or long term. I hope it was useful.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?