LuxAlgo

Moving Average Converging [LuxAlgo]

LuxAlgo Uppdaterad   
This indicator returns a moving average converging toward the price the more a trend makes new higher-highs or lower-lows depending on the detected trend.

Settings

  • Length: Controls the initial moving average smoothing factor (2 / (Length + 1)), as well as the period of rolling maximums/minimums.
  • Increment: Smoothing factor increment (2 / (Increment+ 1)) for new higher-high/lower-low, lower values would return a faster converging moving average.
  • Fast: Fast moving average smoothing factor.

Usage

The proposed moving average can be used like most slow moving averages.

Having a moving average able to converge closer to the price the longer a trend lasts allows users to obtain more timely crosses. This practice can remind us of the Parabolic SAR or our TRAMA indicator:Notice on the chart above how the moving average converges at an increasing rate with the occurrence of new high-highs/lower-lows.
Versionsinformation:
Minor fix
Versionsinformation:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?