syntaxgeek

Cumulative Symbol

This indicator attempts to show price source delta, mostly for intraday trading but may have applications on higher timeframes.

Choose a different symbol from the chart, or use formulas, pick price source (close, open, lows, etc) and a cumulation calculation type.

There are three to choose from and the tooltip provides the differences, they are as follows:
1) Basic - quite simply just takes the symbol source value and keeps a rolling summation
2) Advance or Decline - handles negative values as reductions to the cumulative calculation, useful to find delta pivot areas
3) Ratio - useful for ... ratio symbols ... such as market internals or your own custom ratios where 0 is balance/mid.

The trend line can be adjusted via length, histogram and trend colors indicate trend and directional shifts at a glance.

Since many ratio symbols, and some indexes, (looking at you NYA), don't offer volume I opted to drop it from this indicator.

I think every other indicator that tracks delta on TradingView makes use of volume and I couldn't find a single one that didn't and as such there is a gap in the vast library of indicators.

Enjoy!

@tradeseekers (YouTube, Twitter)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?