A3Sh

Simple_Pyramiding

A simple Pyramiding / DCA Strategy. Everyday at a specified time a position is opened. The individual position is closed when a take profit is triggered. Optionally a stop loss can be activated, or the option to close the position at the and of the time frame. You can specify the max amount of open positions. The equity will be divided through the max amount of open positions.

This strategy is a result of an exploration into working with time sessions, pyramiding, for loops and possibilities to trigger individual take profits (profit) and stop loss levels (stop). This strategy is by no means a worked out and reliable strategy. Please feel free to experiment with the code in your indicators and strategies.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?