ParkF

[_ParkF]MA_Package

This indicator is a comprehensive set of moving averages.

All settings are handled in the input menu.

1. 6 moving averages are included.

2. You can edit the source of 6 moving averages.

3. You can change the type of each moving average line.

4. You can change the period value of each moving average line.

5. You can change the color of each moving average line.

6. You can change the thickness of each moving average line.

7. The predictive value of each moving average line will be displayed as a dot, and this value will be changed according to the type of the moving average line.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

이 지표는 이동평균선의 종합선물세트 입니다.

모든 설정은 input 메뉴에서 다뤄집니다.

1. 6개의 이동평균선이 포함 되어 있습니다.

2. 6개의 이동평균선의 소스를 수정할 수 있습니다.

3. 각각의 이동평균선의 타입을 변경할 수 있습니다.

4. 각각의 이동평균선의 기간값을 변경할 수 있습니다.

5. 각각의 이동평균선의 색상을 변경할 수 있습니다.

6. 각각의 이동평균선의 두께를 변경할 수 있습니다.

7. 각각의 이동평균선의 예측값이 점으로 표시될 것이고 이 값은 해당 이동평균선의 타입에 맞춰 변경됩니다.
Release Notes: Added Input Predictive MA Size
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?