trading-rafa

RJT CRYSTALS v1.1 (solved comp.errors)

(english)
SIGNALS THROUGHT THE CRYSTALS
Use this graphic tracer based in crystals to help interpreting the evolution of the price under a new and different perspective.
The form of the crystals and the overlap between them will show a new mode to predict the begin and the end of trends.
A clue... find the triangles. ;)
  • Parameters: Coloured Crystals?
Enjoy and win!!!
(the first installation of this script may take a few minutes, be patient)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(español)
SELAÑES A TRAVÉS DE LOS CRISTALES
Utiliza este trazador gráfico a base de cristales para ayudarte a interpretar la evolución del precio bajo esta nueva y diferente perspectiva.
La forma de los cristales así como la superposición entre ellos mostrarán un modo diferente de predecir el comienzo y final de las tendencias.
Unas pistas... encuentra los triángulos. ;)
  • Parámetros: Coloured Crystals? (¿cristales coloreados?)
¡¡¡Disfrúta y gana!!!
(la primera instalación de este script puede tardar unos minutos, tenga paciencia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Web Site ... WWW.TRADINGRAFA.COM
Email ... info@tradingrafa.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?