LukkVal

Moving Average Slope to determine market direction

Moving Average Slope is a straightforward but also a handy indicator.

By inserting this moving average, it is possible to glance at the direction of the trend.

When the moving average has an increasing angle, it will turn green; vice versa, it will be colored red.

It is a trend indicator; I recommend leaving the period at 20 because it includes the last four trading weeks.


If you found this indicator useful, please like it

LukkVal
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?