Alex_Dyuk

bulls vs bear for VSA

( Google translation from Russian.)
This indicator is based on the efficiency of bulls and bears for VSA and has the same parameters.
Its only difference is that all the values ​​of the efficiency of bulls and bears for VSA indicator are sequentially added here.
I want to note that the Period spread - Bars from close to close argument was made for experimental purposes, and shows interesting results for values ​​3-4-5, in theory this is not very logical. Because then the estimate of the spread for this interval (3-4-5) will be divided by the estimate of the volume of the current bar.

Also added here is a moving average with a default period of 10 - theoretically, if the indicator is above the moving average - the initiative is behind the bulls - if below - the initiative is behind the bears.

It is recommended to use this indicator with the indicator:
efficiency of bulls and bears for VSA
Volume on bar VSA - indicator V2

Russian language.
Этот индикатор сделан на основе efficiency of bulls and bears for VSA и имеет такие же параметры.
Единственное отличие его в том, что тут последовательно складываются все значения индикатора efficiency of bulls and bears for VSA.
Хочу отметить, что аргумент Period spread - Bars from close to close (Период спреда - Баров от закрытия до закрытия) сделан в экспериментальных целях, и показывает интересные результаты на значения 3-4-5, в теории это не очень логично. Потому-что тогда будет делиться оценка спреда за этот интервал (3-4-5), на оценку величины объема текущего бара.

Также тут добавлена скользящая средняя с периодом по умолчанию 10 – теоретически, если индикатор над скользящей средней – инициатива за быками – если ниже – инициатива за медведями.

Это индикатор рекомендуется использовать с индикатором:
efficiency of bulls and bears for VSA
Volume on bar VSA - indicator V2

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?