LonesomeTheBlue

Market Profile

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello All,

This is Market Profile script. "Market Profile is an intra-day charting technique (price vertical, time/activity horizontal) devised by J. Peter Steidlmayer. Steidlmayer was seeking a way to determine and to evaluate market value as it developed in the day time frame. The concept was to display price on a vertical axis against time on the horizontal, and the ensuing graphic generally is a bell shape--fatter at the middle prices, with activity trailing off and volume diminished at the extreme higher and lower prices." You better search it on the net for more information, you can find a lot of articles and books about the Market Profile.

You have option to see Value Area, All Channels or only POC line, you can set the colors as you wish.

Also you can choose the Higher Time Frame from the list or the script can choose the HTF for you automatically.Enjoy!
Release Notes: "Line Width" option added
Release Notes: Alerts added:
=> "Price in POC"
=> "Price went above POC"
=> "Price went below POC"
Release Notes: "Sizing Rate %" option added, it's for scaling the length of the bars. default value is 100%. you can set it from 30% to 500%. (User Request)
Release Notes: Option added to show old MPs
Array used for the lines instead of variables
Release Notes: typo fixed
Release Notes: array.clear(all_lines) used to clear the line array for the memory errors (if old MPs enabled)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?